CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Thông tin pháp lý khác

Điểm Mới Trong Quy Định Về Chứng Chỉ Năng Lực Hoạt Động Xây Dựng Của Tổ Chức

Ngày 05/4/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2017/NĐ-CP (“Nghị định 42”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng (“Nghị định 59”).

Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Ngày 25/01/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2017/ND-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam (“Nghị định 07”)