Đầu tư

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Đầu tư

Luật Đầu tư 2020: giảm nhẹ gánh nặng ký quỹ

Luật Đầu tư 2020 đã cho phép nhà đầu tư sử dụng bảo lãnh ngân hàng để thực hiện ký quỹ nhằm bảo đảm thực hiện dự án đầu tư. Chắc chắn tin vui này mang đến tiếng thở phào nhẹ nhõm cho nhiều chủ dự án.

Luật Đầu tư 2020 và sự ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam vừa chứng kiến những thay đổi đáng chú ý của pháp luật đầu tư và kinh doanh, với nhiều quy định mới trong Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp sẽ có hiệu lực từ 1/1/2021.

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam

Bài viết này GKL xin được tập trung đề cập đến một số vấn đề liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư tại Việt Nam được quy định tại Luật đầu tư 2014 và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP

Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 18/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài (“Thông tư 02”).

Điều chỉnh danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện

Ngày 22/11/2016, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu Tư Sửa Đổi số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 (thuộc Luật đầu tư 2014 số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014) về “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”

Hướng dẫn chi tiết đăng ký khoản vay nước ngoài

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ vay nước ngoài của doanh nghiệp (“Thông tư 03”)

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Ngày 29/6/2016, Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài (“Thông tư 12”)

Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với các trường hợp đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định

Vừa qua, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2016/TT-NHNN (“Thông tư 10”) hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính Phù (“Nghị định 135”) về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (“GTRNN”)

Quy định mới về thực hiện ưu đãi đầu tư

Vừa qua, ngày 17/06/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (“Thông tư 83”).

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 01/06/2016 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 50/2016/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (“Nghị định 50”).