Thương mại

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Thương mại

Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

GKL là một hãng luật doanh nghiệp, chúng tôi thường xuyên tương tác với các quy định pháp luật quốc tế để hỗ trợ các khách hàng trong và ngoài nước giải quyết khó khăn pháp lý ở các lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá quốc tế, bán lẻ, cung ứng dịch vụ,…

Ngoài chuyên môn và kinh nghiệm, GKL luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cơ quan chức năng, tạo tiền đề để chúng tôi hoàn thành tốt trách nhiệm Qúy vị giao phó.

Qua nhiều vụ tranh chấp, GKL nhận dạng những lỗ hổng pháp lý, những sơ suất của khách hàng và những “chiêu thức” cố tình gây hiểu nhầm trong hợp đồng thương mại của doanh nghiệp đối thủ, dự liệu trước rủi ro có thể ảnh hưởng đến khách hàng, từ đó đưa ra những lời khuyên hữu ích, giúp khách hàng nắm bắt cơ hội kinh doanh và phát triển bền vững.

Các dịch vụ pháp lý liên quan đến Thương mại bao gồm:

Cung ứng dịch vụ

Dịch vụ pháp lý về Cung ứng dịch vụ bao gồm:

   •   Hợp đồng Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia hợp đồng cung ứng dịch vụ

   •   Tư vấn những điều khoản cần thiết cho từng loại dịch vụ tương ứng

   •   Tư vấn hiệu lực của hợp đồng

      Tư vấn về việc chậm thực hiện nghĩa vụ và phạt hợp đồng

   •   Tư vấn cách thức đơn phương chấm dứt hợp đồng

      Tham gia đám phán, giao kết hợp đồng

   •   Soạn thảo hợp đồng cung ứng dịch vụ theo yêu cầu

   •   Phân tích rủi ro pháp lý của hợp đồng

   •   Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng

Hoạt động thương mại khác

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Hoạt động thương mại khác bao gồm:

Gia công thương mại

   •   Hướng dẫn đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài

      Tư vấn hàng hóa được phép gia công

   •   Tư vấn việc thuê, mượn, nhập khẩu máy móc, thiết bị bên đặt gia công

   •   Tư vấn định mức sử dụng, định mức tiêu hao, tỷ lệ hao hụt nguyên liệu, phụ liệu, vật tư phù hợp pháp luật Việt Nam

       Tư vấn quyền lợi và trách nhiệm các bên trong gia công thương mại

   •   Tư vấn điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, phụ liệu, vật tư dư thừa; phế phẩm, phế liệu

   •   Soạn thảo hợp đồng gia công

   •   Thanh lý thanh khoản hợp đồng gia công

      Hướng dẫn gia công chuyển tiếp

   •   Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến hoạt động gia công

Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ

   •   Tư vấn đối tượng hàng hóa, dịch vụ tham gia đấu thầu

   •   Tư vấn hình thức, phương thức đấu thầu

     Tư vấn đấu thầu lại

   •   Hướng dẫn thương nhân nước ngoài tham gia đấu thầu tại VN

   •   Soạn thảo hợp đồng đấu thầu

Logistics

   •   Tư vấn điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics

     Phân loại dịch vụ logistics

   •   Tư vấn vấn đề pháp lý đối với các công việc được thực hiện trong hoạt động logisstic

      Tư vấn quyền lợi và trách nhiệm các bên trong hoạt động logistics

     Tư vấn các trường hợp miễn trách nhiệm của thương nhân logistics

Cho thuê hàng hóa

   •   Tư vấn quyền lợi và trách nhiệm các bên trong hoạt động cho thuê hàng hóa

      Tư vấn trách nhiệm đối với tổn thất trong thời hạn cho thuê

      Tư vấn thời điểm chuyển rủi ro đối với hàng hóa cho thuê

      Cho thuê lại hàng hóa

   •   Soạn thảo hợp đồng cho thuê hàng hoá

Nhượng quyền thương mại

   •   Tư vấn quyền lợi và trách nhiệm các bên trong hoạt động nhượng quyền

     Tư vấn nhượng quyền lại cho bên thứ ba

   •   Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền

   •   Đại diện doanh nghiệp đăng ký nhượng quyền
 

Mua bán hàng hoá

Dịch vụ pháp lý về Mua bán hàng hoá bao gồm:

Hợp đồng

      Tư vấn trách nhiệm pháp lý giữa các bên trong hoạt động mua bán hàng hoá

   •   Tư vấn những điều khoản cần thiết cho từng loại hàng hóa tương ứng

   •   Tư vấn hiệu lực của hợp đồng

      Tư vấn về việc chậm thực hiện nghĩa vụ và phạt hợp đồng

   •   Tư vấn cách thức đơn phương chấm dứt hợp đồng

   •   Tham gia đám phán, giao kết hợp đồng

   •   Soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hoá

   •   Rà soát rủi ro pháp lý trong hợp đồng

   •   Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng

Vận chuyển

   •   Tư vấn cách thức xác lập tài liệu cần thiết cho quá trình vận chuyển  

   •   Tư vấn thời điểm chuyển rủi ro về hàng hoá

      Xác định rủi ro pháp lý trong quá trình vận chuyển

Thanh toán

   •   Tư vấn quy định về ngoại hối trong thanh toán ngoại thương

      Xác định thuế, lệ phí hành chính và chi phí khác phải thanh toán của các bên trong hợp đồng

   •   Tư vấn phương thức thanh toán bằng LC, DP, TT

   •   Tư vấn thời hạn thanh toán phù hợp với quy định tại Việt Nam và tập quán quốc tế

Bảo hành

   •   Tư vấn thời hạn bảo hành

   •   Hướng dẫn lựa chọn phương thức bảo hành

   •   Tư vấn các trường hợp được bảo hành theo luật định

     Tư vấn cách thức loại bỏ trách nhiệm pháp lý trong bảo hành

Bồi thường

   •   Hướng dẫn xác định thiệt hại

   •   Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên về thiệt hại

   •   Hướng dẫn thu thập tài liệu chứng minh lỗi bên gây thiệt hại trong hợp đồng

   •   Tham gia đàm phán xử lý thiệt hại

   •   Tham gia bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp tại cơ quan thẩm quyền

Tranh chấp

   •   Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp

      Đại diện hoà giải

     Lựa chọn luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp

   •   Tham gia bảo vệ quyền  lợi cho doanh nghiệp tại cơ quan thẩm quyền

   •   Hướng dẫn thu thập chứng cứ 

 

Trung gian thương mại

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Trung gian thương mại bao gồm:

Đại diện thương nhân

   •   Tư vấn phạm vi, thời hạn đại diện

   •   Xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ đại diện thương nhân 

     Soạn thảo hợp đồng đại diện thương nhân

     Tư vấn trách nhiệm khi vượt quá phạm vi đại diện

      Tư vấn về thù lao khi một bên chấm dứt hợp đồng đại diện

Môi giới thương mại

     Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên liên quan đến môi giới thương mại

     Hướng dẫn xác định chi phí, thù lao môi giới

     Soạn thảo hợp đồng môi giới thương mại

Uỷ thác mua bán hàng hoá

   •   Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng uỷ thác

     Tư vấn về việc uỷ thác lại cho bên thứ ba

   •   Soạn thảo hợp đồng uỷ thác

     Tư vấn điều kiện hàng hoá được uỷ thác mua bán

Đại lý thương mại

     Tư vấn ưu, nhược điểm của các hình thức đại lý thương mại

   •   Hướng dẫn xác định thù lao đại lý

     Tư vấn quyền sở hữu đối với hàng hoá

     Soạn thảo hợp đồng đại lý thương mại

Xúc tiến thương mại

Dịch vụ pháp lý liên quan đến Xúc tiến thương mại bao gồm:

Khuyến mại

   •   Tư vấn đối tượng được phép tổ chức khuyến mại

   •   Tư vấn các hình thức khuyến mại hợp pháp

   •   Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan cấp giấy phép khuyến mại

   •   Tư vấn hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa được khuyến mại

Quảng cáo thương mại

   •   Tư vấn các quy định về cạnh tranh không lành mạnh

   •   Hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài thực hiện quảng cáo tại VN

   •   Soạn thảo hợp đồng dịch vụ quảng cáo

   •   Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo

   •   Tư vấn các quy định tương ứng với từng phương thức quảng cáo

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

   •   Tư vấn điều kiện nhập khẩu hàng hoá để trưng bày, giới thiệu tại Việt Nam

   •   Tư vấn các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

   •   Soạn thảo hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

   •   Hướng dẫn thương nhân nước ngoài trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam

Hội chợ, triển lãm thương mại

   •   Hướng dẫn doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài

   •   Cách thức bán, tặng, cung ứng hàng hoá, dịch vụ tại hội chợ, triển lãm

   •   Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan cấp giấy phép tham gia hội chợ, triển lãm

   •   Hướng dẫn tạm nhập, tái xuất hàng hoá

HẸN LUẬT SƯ

Quý khách sẽ nhận được:

Một cuộc điện thoại và email xác nhận từ bộ phận pháp lý GKL
Một cam kết bảo mật đối với thông tin khách hàng cung cấp
Một cuộc hẹn tư vấn với luật sư GKL
Chọn ngày
Khoảng thời gian
Địa điểm:
CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG
Nội dung *
Họ tên *
Email *
Điện thoại *
Tên doanh nghiệp